Nodeems mer 3 Wanderungen an der Eifel selwer gemaach haaten:

  • 2006 an der Vulkaneifel bäim Stefan
  • 2007 an der Krimieifel bäim Markus
  • 2008 an der Südeifel bäim Winfried

war 2009 d’Iisleck ugesoot. Vum Cornelyshaff hun mer eis Wanderungen laanscht d’Klierf an ronderöm klierf gemaach önnert dem Thema “Yes, we can”.

2010 dunn, zum Jubiläum 5. Joer war d’Côte d’Opale ugesoot :

Thema “Loin de la mère, près de la mer”

Hei die eenzel Wanderdeeg :